Aşırı Düşük Teklif Savunma Hazırlama Hizmetleri

bilgi

Doğrudan temin işlerde sözleşme yapmak şart mı? Doğrudan temin malzeme alımlarında fatura kesim tarihinden sonra malzeme sevkiyatı yapımında her hangi bir sakınca olabilir mi?

Kamu İhale Genel Tebliği Madde 22- Doğrudan temine ilişkin açıklamalar

22.1. Genel olarak

22.1.1.2. Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

22.1.1.3. Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.Sevkiyat hususunda tarafların anlaşmış olması gerekir.

sagspotlar sag1sagspotlar sag2sagspotlar sag4sagspotlar sag5sagspotlar sag6sagspotlar sag8sagspotlar sag9